Co dają kursy BHP?

Ochrona zdrowia i życia pracowników jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Z tego powodu w zakładach pracy organizuje się szkolenia BHP – wstępne i okresowe. Dzięki nim można zapewnić zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy na każdym stanowisku. Dlaczego jeszcze kurs BHP jest ważny? Co można dzięki niemu zyskać?

 

Jakie znaczenie ma szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest jednym z podstawowych kursów, jakie organizowane są w związku z zatrudnieniem pracownika. Dzieli się na szkolenie wstępne i okresowe, które przedstawiają i przypominają podstawowe zasady BHP w miejscu pracy. Dzięki dobrze przygotowanym oraz przeprowadzonym kursom można zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych wszystkim zatrudnionym.

Nasze kursy BHP we Włocławku pozwalają uczestnikom poznać:

  • możliwe zagrożenia na stanowiskach pracy,
  • sposoby uniknięcia ryzyka,
  • optymalne warunki pracy,
  • specyfikę danego stanowiska.

Szkolenie BHP służy przekazaniu wiedzy o zasadach i normach, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa w organizacji. Dzięki niemu zdrowie i życie pracowników jest lepiej chronione.

 

Szkolenie wstępne a okresowe BHP

Szkolenie wstępne BHP obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. To wiedza z zakresu ogólnych przepisów BHP, a także zasady dotyczące bezpiecznego wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy. Może uchronić zatrudnionych przed wypadkami przy pracy, wynikającymi z niewłaściwego użytkowania maszyn i narzędzi.

Z kolei szkolenie okresowe BHP jest powtórzeniem szkoleń wstępnych. Pozwala ono zaktualizować i ugruntować dotychczasową wiedzę. Odbycie obydwu szkoleń jest potwierdzane odpowiednim zaświadczeniem, które jest przechowywane w aktach osobowych każdego pracownika.